Wednesday, 9 October 2013

ओन्ली रजनीकांत

एक भूत मध्यरात्री १२ वाजताच्या ठोक्याला दुसऱ्या भुताला म्हणाला , उगाच थरथर कापू नकोस. वेड्यासारखा घाबरू नकोस. अरे , या जगात रजनीकांत-वजनीकांत काही नसतं रे...

No comments:

Post a Comment