Wednesday, 9 October 2013

झंप्या

झंप्या - बाबा, मला लग्न करायचं नाही. मला मुलींची-‌स्त्रियांची भीती वाटते.

बाबा - अरे एकदा करून टाक. मग कुणातरी एकीचीच भीती वाटेल...बाकीच्यांची नाही वाटणार.

- ढग्गोबाई

No comments:

Post a Comment