Wednesday, 9 October 2013

गोपालसिंग

अमेरिकेत एका बीचवर गोपालसिंग पहुडलेला असतो.
तिथे एक अमेरिकन येऊन त्याल विचारतो , ' आर यु रिलॅक्सिंग ?'
गोपालः नाही ... आय अॅम गोपाल सिंग ...
थोड्या वेळाने दुसरा अमेरिकन येऊन तेच विचारतो , ' आर यु रिलॅक्सिंग ?'
शेवटी गोपाल वैतागतो आणि उठून निघून जातो. तेवढ्यात त्याला एक अमेरिकन जवळच पहुडलेला दिसतो.
गोपालः आर यु रिलॅक्सिंग ?
अमेरिकनः येस ...
गोपालः मग जा , सगळे तुलाच शोधताहेत!

No comments:

Post a Comment