Tuesday, 7 April 2015

Makya

Makya बस मधे उभा होता
.
अचानक ब्रेक लागल्यामुळे समोरच्या मुलीवर जाउन पङला,
.
.
.
मुलगी
,
.
.
.
नालायका
काय करतोस?
?
?
?
?
?
Makya - ङिप्लोमाला आहे , तु काय करतेस..??

No comments:

Post a Comment