Wednesday, 9 October 2013

दहा तोंडं

दशानन रावण : अरे भूक लागली आहे रे. काही खायला आहे का?

कुंभकर्ण : नाही रे. काहीच नाही माझ्याकडे.

बिभीषण : कुंभा, खोटं का बोलतोस रे... तुझ्याकडे दहा लाडू आहेत की.

कुंभकर्ण : गप्प बस... त्याला दहा तोंडं आहेत. एका घासात संपवेल तो. आपण राहू उपाशीच...

- ढग्गोबाई

No comments:

Post a Comment