Wednesday, 27 February 2013

जंगलबूक

जंगलामध्ये वाघ आणि माकड यांचं बोलणं सुरू असतं .
वाघ : अरे यार , हे चॅनलवाले म्हणजे वैतागच आहे . जेव्हा बघावं तेव्हा जंगलात येऊन आमचं शूट करत असतात .
माकड : का रे , काय झालं ?
वाघ : अरे , प्रायव्हसी नावाची काही गोष्ट असते की नाही राव , अन वरनं हेच बोलणार की वाघांची संख्या कमी झाली आहे ! आता आम्ही करावं तरी काय !

No comments:

Post a Comment