Wednesday, 27 February 2013

चायनीज बोकड !

संता मार्केटमध्ये जातो तेव्हा...
संता: काका, बोकड किती रुपयांचा आहे ?
दुकानदारः 200 रुपये.
संता: इतका स्वस्त?
दुकानदारः अरे, हे बोकड चायनीज आहे.
संता: त्याची गॅरंटी!
दुकानदार: नो गॅरंटी...तो उद्या भूंकूही शकतो !!!

No comments:

Post a Comment