Sunday, 17 February 2013

बायको ... गण्या

बायको : काय हो, मी जेव्हा गाणं गात असते, तेव्हा तुमी घराबाहेर का जाता? ... ... ... .. गण्या : कारण शेजार्याना असं वाटू नये की, मी तुझा गळा दाबतो...

No comments:

Post a Comment