Sunday, 17 February 2013

श्री रवळनाथाची मनी ऑर्डर

श्री रवळनाथाची मनी ऑर्डर

वाडीच्या पोष्टात एक पत्र येता, सॉरटिंग करताना पोस्टमन पत्तो बघता तर "श्री देव रवळनाथ, मु.पो. स्वर्ग" सगळे हसतत, गंमत म्हणान पोस्टमन पुढचा वाचता "देवा रवळनाथा, बाबीच्या आयेचो नमस्कार. बाबी बायलेक घेवन मुंबैक गेलो तेवा पासून एक पैसो पाठवल्यान नाय तीन म्हयन्यात, माझी अगदीच इटमणा झाली रे देवा, माझ्या पोटा पाणयाचा काय करू? गेले दोन दिवस नुसती पेज आणि तोराची चटणी खावन काढलंय. काल मिरगाच्या दिवसाक सगळी कोंबडी सुदा चोरयेक गेली. काळू गाय लोकाचो तरवो खावन आपलो दिवस काढता. पण असा आणि किती दिवस चलताला? तेवा कायतरी सोय कर लवकर. वाट बगतंय."

सगळ्यांच्याच डोळ्यात पाणी येता. पोष्टाचे लोक कदी नाय ती सोमती वरगणी काढतत. ९० रुपये जमा जातत. पोस्टमन बाबीच्या आयेक नेवन दिता. रवळनाथ पावलो आणि सोमती मनीऑर्डर केल्यान बाबीच्या आयेक वायचं बारा दिसता.

दोन दिवसांनी परत बाबीच्या आयेचा एक पत्र पोष्टात येता. पोस्टमन वाचूक सुरवात करता "देवा रवळनाथा, पावलस रे बाबा अडीअडचणीक, पैशे पोचले. पण माझी एक तक्रार आसा. माका म्हायती आसा तू १०० रुपये पाठवल आसतंलस ते. पण पोष्टातल्या लोकांनी माका ९० रुपयेच दिले आणि १० आपण खाल्यानी. चोर मेले. वाटोळा कर मेल्यांचा."

No comments:

Post a Comment