Sunday, 17 February 2013

पुनर्जन्मावर

बॉस:- चम्या, तुझा पुनर्जन्मावर विश्वास
आहे का रे?

चम्या:- अजिबात नाही, असे
होऊच शकणार नाही.

बॉस:- ओह्ह्ह,
...
काही नाही... काल तू ज्या काकांचे मृत्यूचे
कारण सांगून दुपार नंतर हाफ डे घेतलास ते
संध्याकाळी ऑफिस मध्ये आले होते.... बॉस
मदहोश.... चम्या. . . . बेहोश...

No comments:

Post a Comment