Sunday, 17 February 2013

पाचवीतील मुलाने त्याच्या गर्लफ्रेँन्डसाठी लिहलेले लव्ह लेटर....

पाचवीतील मुलाने त्याच्या गर्लफ्रेँन्डसाठी लिहलेलेलव्ह लेटर.... प्रिय. अंजु. . . . .लव्ह लेटर पाठवण्यासकारण की,मला तु खुप आवडतेस..तु पण माझ्याकडे सारखी बघत असतेस...म्हणुन मला वाटतंय,मी पण तुला आवडतो.. .मी जर तुला आवडत असेनतर,मला गणिताच्या पेपरला मदत कर...तु डोक्यात लाल रिबीन लावत नको जाऊ,तुझ्या मागं मंदाकिनी बसतेना...ती तुझ्या रिबीन वर पेनची शाई सोडते, मला तिचा खुप राग येतो...ती माझ्या घराशेजारीचं राहते,शाईचा बदला घ्यायचाम्हणुन...

No comments:

Post a Comment